Evropská unie stanoví, že členské státy nesmějí zakázat barbarské zabíjení košer nebo halal

Píše amalek

Není to dobrý den pro dobré životní podmínky zvířat: podle odpovědného právního experta Evropské unie nesmí být porážka bez omráčení podle židovských nebo muslimských obřadů zakázána. To by bylo v rozporu se svobodou náboženského vyznání zakotvenou v Evropské chartě, argumentoval Generální advokát Gerard Hogan ve svém stanovisku k případu předloženému Evropskému soudnímu dvoru.

Rozsudek (věc C-336/19) se očekává za několik týdnů. Týká se politicky výbušného právního sporu z Belgie. Tam vlámský region v roce 2017 zakázal porážku bez omráčení z důvodů dobrých životních podmínek zvířat. Židovská a muslimská sdružení se odvolala. V obou náboženstvích existují předpisy pro porážku bez omráčení na výrobu košer nebo halal masa. Věřící vidí, že je ohrožena jejich náboženská svoboda.

Generální advokát Hogan poukazuje na to, že nařízení EU o ochraně zvířat v zásadě stanoví, že zvířata mohou být usmrcena pouze po omráčení. Výslovně však také stanoví výjimky zohledňující náboženské obřady některých náboženských komunit. Země EU mohou do svých vnitrostátních právních předpisů zahrnout ustanovení, která minimalizují utrpení zvířat. Úplný zákaz by však byl v rozporu s právem EU.

Ochránci zvířat vždy kritizovali takzvanou porážku, protože při plném vědomí se zvířatům podřízne hrdlo, po němž vykrvácí.

Facebook Comments